Category Archives: เทคโนโลยี

โลกอาหรับจะใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสารในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว

17

โลกอาหรับจะใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสารในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ เพราะคนอาหรับเข้ามารักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชในประเทศไทยหลายแห่ง ภาษาอาหรับที่ใช้จึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และคนอาหรับที่เข้ามาทำธุรกิจที่เมืองไทยก็มีจำนวนมากขึ้น ภาษาอาหรับที่ใช้จะใช้เพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ บางคนมักเข้าใจผิดว่าภาษาอาหรับจะต้องเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเท่านั้น ภาษาอาหรับจะไม่เหมือนกับภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ที่ต้องใช้บันทึกในด้านศาสนาเป็นหลักจึงเป็นภาษาที่ตายภาษาอาหรับเป็นภาษาทางวิชาการเนื่องจากใช้บันทึกตำราทางด้านศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  ปรัชญา  วรรณกรรม  รวมทั้งด้านศาสนาด้วยตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากร น้ำมัน แก๊ส เป็นหลัก ซึ่งพลังงานของมนุษย์ทั้งโลกส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศอาหรับมีความร่ำรวย แต่สิ่งที่พวกเขาแสวงหาคือ คนที่จะเข้าไปทำงาน และนักลงทุนในสาขาต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะมีกำลังซื้อที่สูงมาก และตอนนี้เป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลก

วัฒนธรรมทางภาษาเขาจะมีความหวงแหนในภาษาและจะอนุรักษ์ในการใช้ภาษาของตนเอง คนอาหรับจะพูดภาษาอื่นต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ดังนั้นในการทำธุรกิจกับคนอาหรับให้มีความคล่องตัว เราจึงต้องเรียนรู้ด้านภาษาอาหรับให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นภาษาอาหรับที่ใช้จึงมิใช่เฉพาะแค่คนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ภาษาอาหรับกับศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่สามารถแยกออกได้ วัฒนธรรมของอิสลามที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น ชื่อของคนมุสลิมจะเป็นภาษาอาหรับ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่การเรียนภาษาอาหรับจะอยู่แค่ในหมู่คนมุสลิม ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น ควรจะมีการสอนภาษาอาหรับให้แพร่หลายในโรงเรีนเอกชนและรัฐบาล เราต้องให้คนต่างศาสนิกมีทัศนะคติใหม่เกี่ยวกับภาษาอาหรับ เพราะภาษาอาหรับไม่เฉพาะแค่เรียนเพื่ออ่านอัลกุรอานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารในโลก เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีการเปิดสอนภาษาอาหรับแทบจะทุกมหาวิทยาลัยหลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งทำให้คนทั่วโลกหันไปสนใจกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และหันไปเรียนรู้ภาษาอาหรับกันมากขึ้น

 

การนำเสนอและการบริโภคข้อมูลข่าวสารของชาวอาหรับ

ปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดจน ถูกเรียกว่า The Age of Information ศักยภาพและความนิยมในของสื่อประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารหรือความรู้สู่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกชนชั้นและทุกระดับ ช่วงสงครามอัฟกานิสถาน (พ.ศ.2544-2546) และสงครามอิรัก (พ.ศ.2546-2550) สำนักข่าวทีวีอัลญะซีเราะฮ์ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวผ่านดาวเทียม ไนล์แซต อาหรับแซต และฮอตเบิร์ด อย่างอย่างเจาะลึกและให้ความเป็นธรรม จนโลกตะวันตกจ้องจับตาดูความเคลื่อนไหว แม้สังคมไทยทั่วไปจะมองว่าไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ประการใด แต่ทีวีมุสลิมคือปรากฏการณ์ใหม่สำหรับสังคมมุสลิมไทย และอาจจะเป็นตัวอย่างและแนวทางทีดีสำหรับมุสลิมที่อาศัยในที่ไม่ใช่ประเทศอิสลาม เช่น กัมพูชา ลาว เวีดนาม และในประเทศอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่จะให้ความสำคัญต่อบทบาทของสื่อต่อวิถีชีวิตมุสลิม

ผังรายการที่พบส่วนใหญ่จะเน้นให้เข้าถึงทุกคนในสังคม โดยไม่จำกัดเพศ วัย ศาสนา และอาชีพ ได้แก่ รายการตักเตือน รายการเชิญผู้รู้มาตอบคำถามจากทางบ้าน รายการบรรยายศาสนาตามหัวข้อและประเด็น รายการข่าวและวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รายการเด็ก เยาวชน รวมถึงรายการสำหรับสตรีและครอบครัว บางช่องทีวีจะมีรายการละครสร้างสรรค์และสะท้องสังคมที่อยู่ในกรอบของศาสนา หรือรายการข่าวสารที่มีสาระอย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะข่าวสารจากอาเซียน โลกอาหรับ และตะวันออกกลาง ซึ่งสื่อตะวันตกขาดความรอบคอบ และเสนอข่าวไม่ครอบคลุมเนื้อหาตามความเป็นจริง

การให้ข้อมูลข่าวสารของทีวีทั่วไปหรือสื่อ (Information) คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติของสื่อมวลชน เช่น รายการข่าวหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและโลก หรือชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจต่างๆ อธิบายเชิงลึกและเชิงกว้างให้เข้าใจข่าวสารเรื่องนั้นได้อย่าง ชัดเจนและรอบด้าน หรือส่งเสริมความคิดใหม่ๆ เช่น แนวทางในการปรับตัวที่ถูกต้อง หรือนำไปสู่ความเจริญทางสังคม ส่งเสริมด้านจริยธรรมและศีลธรรม

นอกจากนั้นสื่อยังทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ หรือเรียกกันว่า Correlation ซึ่งทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมไปถึงประสานสัมพันธ์และความสามัคคี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ สื่อมวลชนเป็นเสมือนผู้เฝ้าระวังและตรวจสอบความเป็นไปของสังคมในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง กล่าวคือควรสอดส่อง ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม และรายงานให้สมาชิกในสังคมได้ทราบ หรือเรียกกันว่า To Inform

สื่อโทรทัศน์นับได้ว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความ คิด โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยจะดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 3-4 ชั่วโมง หากรายการโทรทัศน์ที่ผลิตออกมามีประโยชน์ มีสาระน่ารู้ และน่าสนใจ จะสามารถยกระดับความคิด ความรู้ของผู้ชมได้ ในขณะเดียวกันหากบางช่องเสนอรายการที่มุ่งหาจำนวนผู้ชมให้มากเข้าไว้ (เรตติ้งดี) โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียทางด้านจริยธรรมและศีลธรรมที่จะตามมา ก็สามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดและหลงผิดได้

ความไม่เป็นกลางในการนำเสนอตามฐานะของสื่อที่ดี รวมทั้งการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดโดยขาดความรับผิดชอบ อาจจะทำสถานีได้รับการต่อว่าจากสังคมและไม่ได้รับการสนับสนุน เพราะสื่อขาดความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวสารต่อสาธารณชน

ยิ่งเป็นทีวีมุสลิม ยิ่งควรดำเนินงานด้วยความยุติธรรมและรายการดังกล่าวอย่างปราศจากชิริก บิดอะฮฺ และฮะรอม รวมทั้งส่งเสริมคนทำความดีและมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่สนับสนุนคนทำสิ่งที่ผิดหรือสร้างศัตรูระหว่างกัน การเขียนข่าวการ รายงานข่าว นอกจากจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ ความรอบด้านของข้อมูลแล้ว ยังต้องระมัดระวังด้านการใช้ภาษาด้วยสุภาพ ประโยคต้องไม่กำกวม กระชับ สื่อสารด้วยความชัดเจน

สำหรับผู้ชมและผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร ที่เสนอโดยสื่อทั่วๆไป ทั้งมุสลิมและไม่มุสลิมมากกว่าหนึ่งช่องถือเป็นสิ่งที่ดี ขณะอีกมุมหนึ่งอาจจะมีสิ่งที่ไร้สาระ ขัดหลักจริยธรรมอิสลาม และแม้รายการต่างๆจะมีประโยชน์ แต่บางครั้งบางรายการอาจจะมีโทษ คุกคามครอบครัว และนำไปสู่หนทางที่หลงผิด ดังนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสารจึงควรเป็นไปอย่างมีสติใคร่ครวญ รอบคอบ และใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง

เปิดโฉมเทคโนโลยีพระราชวังติดล้อราคาแพงที่สุดในโลกในอาหรับ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์หรูหรา

รถยนต์หรูeleMMent Palazzo ซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็น”พระราชวังติดล้อ” มาขายที่นคร”ดูไบ”ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ แล้ว ด้วยมูลค่า 2 ล้านปอนด์ ซึงถือว่าเป็นรถยนต์”มอเตอร์โฮม”แพงที่สุดของโลก

โดยรถยนต์ดังกล่าวภายนอกถูกเคลือบด้วยทองคำ ส่วนภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราเพียบพร้อม ประกอบด้วยห้องนอนขนาดใหญ่,ทีวีจอใหญ่ 40 นิ้ว.เตาผิง,เล้าจ์ขนาดใหญ่,ระบบทำความร้อนใต้พื้นรถ  รวมทั้งมีทางเดินบนหลังคารถ และระบบ”ล้างรถ”ด้วยตัวเองด้วย ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์รุ่นเดียวกันนี้ในแบบสีขาวด้วย ด้านบริษัท”Marchi Moblie”เปิดเผยว่า รถยนต์หรูมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ ซึ่งเป็นรถติดอันดับราคาแพงสุดสำหรับรถยนต์หรู ถูกผลิตสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการวิถีชีวิตสุดหรุูหราอลังการ รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์รถยนต์สำหรับ ที่ผลิตจากงานฝีมือระดับชั้นเยี่ยม ซึ่งผู้คนจะต้องตะลึงเมื่อแรกเห็น

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า“พระราชวังติดล้อ”นี้ ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่นักธุรกิจ,ครอบครัวผู้มั่งคั่งร่ำรวย และเป็นยานพาหนะสำหรับซูเปอร์สตาร์สำหรับโลก และรถยนต์รุ่นนี้ได้ถูกพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว หลังจากบริษัทฯได้เกิดไอเดียที่จะผลิตรถมอเตอร์โฮมแบบ”หรูหราอลังการ”

ดังนั้นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา ตราบใดที่โลกยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมนุษย์ยังต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ตนเอง เมื่อนั้น โลกก็จะยังคงหมุนไปอยู่เสมอ เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันพรุ่งนี้ เดือนหน้า หรือปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีก จะเป็นข่าวดี ข่าวร้าย สิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้ในโลกแห่งเทคโนโลยีที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัด และรวดเร็วยิ่งกว่าสื่อใดๆที่เคยมีมา คือการติดตามและรับข่าวสารต่างๆด้วยความรู้เท่าทัน มองทุกอย่างอย่างรอบด้านและในทุกมิติ เพื่อสิ่งเดียว นั่นคือความจริง

การผลิตสินค้าระดับไฮเทคโนโลยี ประตูสู่การค้ากับประเทศโลกอาหรับ


การค้าระหว่างจีนกับประเทศในโลกอาหรับเพิ่มขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตเป็นตัวนำ บริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนหลายบริษัทพัฒนาสินค้าด้วยการผลิตสินค้าระดับไฮ-เทค จีนทำการค้ากับประเทศตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 222.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งมีมูลค่า 195.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนนำเข้าจากประเทศอาหรับมูลค่า 131.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ส่งออกมูลค่า 91.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศอาหรับประกอบด้วย 22 ประเทศ มีประชากรรวม 422 ล้านคน การค้าระหว่าง 2 ฝ่ายให้ความสำคัญของการเป็น trading partner มีความชัดเจนในโครงสร้างของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและโอกาสทางธุรกิจ

ความร่วมมือทางด้านพลังงาน เครื่องจักรกลระดับเทคโนโลยีขั้นสูง จะเป็นกลไกสำคัญของการนำไปสู่การค้ากับตลาดอาหรับที่เพิ่มขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า สินค้าสำคัญได้แก่ เครื่องจักรกลสำหรับต่อเรือ เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กกล้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน  เสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอ และสินค้าจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสินค้าหลักของการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยานพาหนะสำหรับขนส่งมวลชนของจีนก็เป็นที่นิยมในภูมิภาคประเทศอาหรับ

ทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันอย่างจริงจังในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) เช่น พัฒนาด้านสนามบินและการบิน พัฒนาเขตชนบทของเมือง พัฒนาการเกษตร โลจิสติกส์ การเงิน การท่องเที่ยว การพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ระหว่างขาลง จีนจึงมุ่งส่งออกสินค้าสู่ประเทศในโลกอาหรับด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับการห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นอุตสาหกรรมการพลังงาน สินค้าไฮเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงให้การค้าระหว่างประเทศของจีนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ประธานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนหรือเอ็กซิมแบงค์กล่าวว่า แม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซา แต่เชื่อว่าสินค้าจากประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าประเภทไฮเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีของจีนเอง จะได้รับความนิยมและมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ธนาคารฯ ได้มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วรวมประมาณ 4 หมื่นล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยสินเชื่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยี และโครงการที่ร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอน วิสาหกิจจึงควรวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ รวมทั้งเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้สูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอาหรับและประเทศ

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมอาหรับตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากจากโลกภายนอกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปรากฏให้เห็นทุกหย่อมหญ้า อันเป็นผลมาจากกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ความทันสมัยทางเศรษฐกิจและการทดลองทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในทุกแง่มุม แม้แต่วิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเร่ร่อนกลางทะเลทรายหรือพวก “nomads และพวกที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล ก็ค่อยๆ เลือนหายไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่ เป็นผลจากการรับเอาความเจริญและแนวคิดของตะวันตกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อบริโภคระบบสุขภาวะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ–การเงิน แนวคิดเรื่องการศึกษา ตลอดรวมถึงอุดมการณ์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเป็นที่ถกเถียง (แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้) อันปรากฏให้เห็นในระดับที่แตกต่างกันไปในทุกประเทศอาหรับ

ชาติอาหรับต้องเผชิญกับการไหลทะลักเข้ามาของชาวต่างชาติเช่นพวกที่เข้ามาในฐานะที่ปรึกษาผู้จัดการนักธุรกิจนักการเมืองนักท่องเที่ยว แรงงาน เป็นต้นจากการที่ชาวอาหรับได้สัมผัสชาวต่างชาติโดยตรงตลอดจนการรับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกผ่านสื่อทำให้พวกเขาได้เรียนรู้โลกที่แตกต่างมากขึ้นนักศึกษาอาหรับนับหมื่นนับแสนมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่อภายนอกภูมิภาคแล้วกลับมาพร้อมกับนิสัยใจคอและทัศนคติที่เปลี่ยนไปขณะเดียวกันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโลกไซเบอร์ ก็เป็นตัวเร่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวอาหรับในยุคปัจจุบันรัฐบาลอาหรับได้สร้างอาคารโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านเรือนสนามบินและอาคารพาณิชย์มากมายโดยใช้เวลาก่อสร้างอย่างรวดเร็วจนทำให้รูปโฉมของนครและเมืองต่างๆ เปลี่ยนไปภายในไม่กี่ปีบางคนถึงกับหลงทางจำไม่ได้เมื่อได้มีโอกาสกลับไปเมืองนั้นอีกครั้ง หลังจากที่ได้ไปมาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อนโรงแรมสมัยใหม่ผุดขึ้นมามากมายตามหัวเมืองใหญ่ๆถนนหนทางเต็มไปด้วยยานพาหนะร้านค้าบริการอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ร้านส่งโทรสาร ฯลฯ สินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้ามีอยู่ดาษดื่นในทุกประเทศอาหรับนับตั้งแต่ชุดเจ้าสาวไปจนถึงสินค้าจิปาถะตามห้างร้านซุปเปอร์มาร์เกตแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผิวนอก แต่มันก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในค่านิยมของชาวอาหรับ